Minecraft 1.5.2_Craftbukkit(水桶服) R1.1 V2.0版本30624最新版已经发布(下载链接见下方菜单)
Minecraft 1.5.2mcpc-plus R0.2 V1.0版本30511最新版已经发布
Minecraft 1.5.1mcpc-plus R0.3 V4.0版本30508最终版已经发布

游戏Q群:228959611    技术Q群:198999346(游戏请不要加技术群)